ใบรับรองมาตรฐาน GMP


ระบบGMP (Good Manufacturing Practice) ของของบริษัทฯ ได้ประยุกต์ใช้ และสอดคล้องกับมาตรฐานของระบบ Food Hygiene ซึ่งจัดเตรียมขึ้น โดยโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ FAO (Food and Agriculture Organization) / WHO (World Health Organization) Codex Alimentarius

ได้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ

Cert_GMP2017-2020