ใบรับรองมาตรฐาน HACCP


ทั้งนี้แนวคิดในการผลิตที่มุ่งเน้นการป้องกันการเกิดปัญหา (Preventive Action) มากกว่าการแก้ไขปัญหา (Corrective Action) ในการตรวจสอบที่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย บริษัทฯ ได้นำหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point) ซึ่งเป็นมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพที่สากลยอมรับมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงสี มีความปลอดภัยต่อการลูกค้า ปราศจากอันตรายจากเชื้อที่ทาให้เกิดโรค สารเคมี หรือ สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายเมื่อได้รับจากการบริโภค

การจัดทำระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point) ของบริษัทฯ ได้ประยุกต์ใช้ และสอดคล้องกับมาตรฐานของระบบ HACCP เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตภายใต้การควบคุมโดยวิธีนี้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ ซึ่งจัดเตรียมขึ้นโดยโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ FAO (Food and Agriculture Organization) / WHO (World Health Organization) Codex Alimentarius ที่ได้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ