Certifications


 

บริษัท ดุสิตอินเตอร์ไรซ์ จำกัก มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจใต้ระบบการบริหารงานคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จตามระดับมาตรฐานหรือข้อกำหนดระหว่างประเทศ เพื่อสร้าวความมั่นใจว่าคุณภาพและความปลอดภัยของข้าวสารและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัท ดุสิตอินเตอร์ไรซ์ จำกัด จะสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างสูงสุด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค ดังนั้นทางบริษัทจึงให้ความสำคัญและตระหนักถึงความจำเป็นเรื่องความปลอดภัยของสินค้าเป็นอย่างมาก ดังนั้นทางบริษัท จึงได้นำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในกระบวนการการผลิตเพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และได้นำหลักการ ระบบการจัดการโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะในโรงงาน (Food Hygiene)ดังต่อไปนี้

1. ระบบการจัดการโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะในโรงสีข้าว (Good Manufacturing Practice ; GMP)

2. ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point ; HACCP)

3. มาตราฐานรูปพนม ที่รับรองว่าข้าวหอมมะลิของเราเป็นข้าวหอมมะลิแท้มีคุณภาพตามาตราฐานส่งออก ตามมาตราฐานของกระทรวงพานิชณ์